Gaustadskogen er truet

Mekansimen er de vanlige dispensasjonene som gjør at infrastruktur trumfer verneverdier og konsekvent fører til naturtap.

Plan- og bygningsetaten, Multiconsult og Oslo universitetssykehus er politianmeldt av Redd Gaustadskogen, her representert ved Cristine Olsgaard, Christina Eckhoff og Stine Haugli. De ser på dette som siste utvei for å stoppe arbeidet som har begynt i Gaustadalléen på Nye Rikshospitalet. Foto: Privat

Byggingen av Nye Rikshospitalet er i gang og fører til inngrep i sårbar natur som dels ligger innenfor markagrensen. Redd Gaustadskogen arbeider for å bevare denne 100-metersskogen med verneverdige hule eiker og som rekreasjonsområde og inngang til marka.

De har påklaget dispensasjonsvedtakene, men fordi det ikke gir oppsettende virkning har de sett seg nødt til å politianmelde både kommunen og tiltakshaverne (les om saken i Akersposten):

«I tillegg har vi i praksis ikke hatt klageadgang, som bryter med god forvaltningsskikk. Vi har kontaktet Plan- og bygningsetaten, og bedt om utsatt iverksetting av vedtaket, jf. Forvaltningsloven §42. Slik at arbeidene stanses inntil klagene fra Redd Gaustadskogen og Naturvernforbundet Oslo Nord, er behandlet. Arbeidene er ikke stanset. Siden skadene på naturen fortsatt er pågående, ser vi oss derfor nødt til å anmelde forholdet, i håp om at politiet kan stanse arbeidet.»

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak».

Les mer om Norges tap av naturverdier ved døden av tusen kutt, som beskrevet i den forbilledlige reportasjen til NRK.