Vedtekter

Vedtatt av årsmøtet 30.9.1980 med endringer vedtatt
18.2.1988, 2.12.1988, 2.3.1999, 27.03.2001, 17.02.2011 og 16.02.2012.

TREETS VENNER

er en forening hvor alle som er glade i trær kan samles til aktivt arbeid for å fremme treets interesser.
Foreningen skal arbeide for å beholde og øke trebestanden i våre nærmiljøer gjennom bevaring av verdifulle enkelttrær og trevegetasjon generelt, samtidig som en vil rette oppmerksomheten mot nødvendigheten av kontinuerlig nyplanting.
En behøver således ikke ha spesiell faglig bakgrunn for å bli medlem. Om du er glad i trær og ønsker å se flere av dem i dine daglige omgivelser, er du godt kvalifisert til å bli en trevenn.
Vedtektene forteller om foreningens formål og arbeidsområder.

§ 1  Navn

Foreningens navn er TREETS VENNER.
Den er tilsluttet Det norske hageselskap.

§ 2  Formål

Foreningens formål er å

 • skape interesse for trær og forståelse for bruk, bevaring og vedlikehold av trær og vegetasjon.
 • arbeide for vern av enkelttrær og treplantninger som er verdifulle i miljømessige, botanisk, kulturhistorisk eller estetisk sammenheng.
 • arbeide for at nyplantninger og bruk av trær får sin naturlige plass i fysisk planlegging.
 • formidle kunnskap om trær og bruk av trær.

§ 3  Arbeidsform

Foreningen skal arbeide for sitt formål ved å

 • spre informasjon og opplysning gjennom artikler, hefter, bøker og foredrag.
 • arrangere kurs og møter for medlemmer og andre interesserte.
 • bistå med veiledning og hjelp og formidle kontakter der slik bistand er påkrevd/ønsket.
 • nedsette nødvendige utvalg til å arbeide med eller utrede spesielle saker.
 • samarbeide med grupper og foreninger som har lignende formål.

§4  Medlemmer

Som medlemmer tas opp:

 • Enkeltpersoner og husstandsmedlemmer
 • Organisasjoner (kommuner og foreninger)
 • Firmaer
 • Æresmedlemmer.

Enkeltmedlemmer, husstandsmedlemmer, organisasjoner og firmaer betaler en årlig kontingent.  Husstandsmedlemmer får ingen blader eller andre utsendinger fra foreningen, og ansees som innkalt gjennom hovedmedlemmet.  Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret.

§5  Foreningens organer

Foreningens organer er:

 • Årsmøtet
 • Styret med arbeidsutvalg
 • Sekretariatet

Styret har 7 medlemmer. Styreleder, 6 medlemmer og 3 vararepresentanter for disse, velges på årsmøtet. Styrelederen velges for 1 år, de øvrige for 2 år. Styret velger selv nestleder og oppnevner arbeidsutvalg. Styret sørger for at kasserer- og sekretærfunksjonen dekkes. Styret utpeker redaktør og web-redaktør. Styret treffer de nødvendige tiltak for å gjennomføre foreningens formål. Arbeidsutvalget avgjør alle vanlige saker. Saker av prinsipiell karakter, eller saker som betinger større bevilgninger, forelegges styret til avgjørelse.

Vedtak i styret gjelder når 4 av styremedlemmene har avgitt positiv stemme.

Foreningen har sekretariat hos Det norske hageselskap.

§6  Utvalg

Styret eller årsmøtet kan oppnevne utvalg for spesielle oppgaver. Utvalgets innstilling avgis til styret, som sørger for at den offentliggjøres eller bringes videre til de personer/instanser den er utarbeidet med henblikk på. Styret holder årsmøtet orientert om utredninger som er foretatt i årets løp.

§7  Årsmøte

Foreningsåret følger kalenderåret.

Årsmøte holdes senest innen utgangen av mars det påfølgende år. Innkalling skjer direkte til medlemmene med minst 3 ukers varsel.

Forslag til saker som ønskes tatt opp må være innkommet til styret senest 1 uke før årsmøtet.

Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Dagsorden skal inneholde

1. Valg av møteleder.
2. Årsmelding.
3. Regnskap.
4. Fastsettelse av årskontingent.
5. Budsjettforslag.
6. Innkomne forslag.
7. Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.
8. Valg av revisor.
9. Valg av valgkomité på tre medlemmer.

§8  Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 15 % av medlemmene finner det påkrevd. Det innkalles til slikt møte med minst 4 ukers varsel, samtidig som saksliste gjøres kjent.

§9  Vedtektsendringer

Endringer av vedtekter og beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte på årsmøtet
.

Hvis foreningen blir oppløst disponeres eventuelle midler av Det norske hageselskap. Midlene skal brukes til formål av samme karakter som foreningen har arbeidet for.