Alle innlegg av Ola Myklebost

Gaustadskogen er truet

Mekansimen er de vanlige dispensasjonene som gjør at infrastruktur trumfer verneverdier og konsekvent fører til naturtap.

Plan- og bygningsetaten, Multiconsult og Oslo universitetssykehus er politianmeldt av Redd Gaustadskogen, her representert ved Cristine Olsgaard, Christina Eckhoff og Stine Haugli. De ser på dette som siste utvei for å stoppe arbeidet som har begynt i Gaustadalléen på Nye Rikshospitalet. Foto: Privat

Byggingen av Nye Rikshospitalet er i gang og fører til inngrep i sårbar natur som dels ligger innenfor markagrensen. Redd Gaustadskogen arbeider for å bevare denne 100-metersskogen med verneverdige hule eiker og som rekreasjonsområde og inngang til marka.

De har påklaget dispensasjonsvedtakene, men fordi det ikke gir oppsettende virkning har de sett seg nødt til å politianmelde både kommunen og tiltakshaverne (les om saken i Akersposten):

«I tillegg har vi i praksis ikke hatt klageadgang, som bryter med god forvaltningsskikk. Vi har kontaktet Plan- og bygningsetaten, og bedt om utsatt iverksetting av vedtaket, jf. Forvaltningsloven §42. Slik at arbeidene stanses inntil klagene fra Redd Gaustadskogen og Naturvernforbundet Oslo Nord, er behandlet. Arbeidene er ikke stanset. Siden skadene på naturen fortsatt er pågående, ser vi oss derfor nødt til å anmelde forholdet, i håp om at politiet kan stanse arbeidet.»

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak».

Les mer om Norges tap av naturverdier ved døden av tusen kutt, som beskrevet i den forbilledlige reportasjen til NRK.

Årets Trevenn 2024

Vi hadde et fint årsmøte i går med bra oppslutning.

Høydepunktet var « foredraget» ; samtalen mellom anleggsgartnermester Knut Thorvaldsen og arborist Erik Solfjeld. Temaet var trepleiefagets utvikling.

Kronen på verket var utdelingen av Treets venners pris «Trevennen 2024», vår spesialdesignede plakett til anleggsgartnermester Knut Thorvaldsen for hans mangeårige innsats for trepleiefaget.

Knut Thorvaldsen (t.h.) får tildelt trevennprisen 2024 av styreledeer Eirik Rudi Wærner. Foto: Ole Billing Hansen – fra Park og anlegg

Her er begrunnelsen:

« Knut Thorvaldsen har vist et brennende engasjement for trær og trepleiefaget gjennom hele sin karriere. Han ledet an i protestene mot toppkapping av trær, som var utbredt fram til slutten av 70-tallet. Han investerte tidlig store summer i utstyr for trekirurgi, men la dette utstyret fort på hylla da dr. Alex Shigo kom med nye teorier om moderne trepleie – som han har jobbet etter siden.

Som anleggsgartnermester har han også vært med på å etablere en rekke vellykkede nyere treanlegg i Norge.

Han var også en pådriver for å skaffe penger til forskningsarbeid på trær, og satt mange år i styret til «Nordisk forskingsfond for bytrær». Han satt også som styremedlem i Treets venner de første fem årene av foreningens liv, og han var med på å starte FAGUS. Så med mer enn 50 års virke for trærnes betydning er dette en verdig vinner av hedersprisen TREVENNEN 2024!»

Må virkelig en 100 år gammel spisslønn felles i Sandvika?

Oppdatering: Svaret er nei!

Og slik så treet ut da parkvesenet hadde gjort som de ville. Man må jo spørre seg hvor lenge dette treet vil leve med så skamfert krone? Litt usikker på om en arborist ville være stolt av dette resultatet. Hvorfor påberoper man seg så ofte at trær må kuttes av hensyn til folks sikkerhet, men hvor ofte hører vi at noen får et tre eller en gren i hodet (hvis de ikke selv kuttet den)?

«- Kommunen fikk sterke reaksjoner på at treet skulle felles. Vi har etter en ny gjennomgang av saken konkludert med å la treet stå, men at det blir beskåret på en slik måte at det ikke er fare for at store greiner faller ned», sier Torbjørn Hansen, parkforvalter i Bærum kommune.
Se kommunens nettsider for utdyping.

Faksimile fra Budstikka 27/11-23

Les den opprinnelige saken her.

innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Treets venner i hht tidligere utsendt varsel

Dato: 14. mars kl 19.00

Sted: Asplan VIAK, Kongens gate 1, 0153 Oslo (Bankplassen) Eller på teams. Alle medlemmer har fått lenke til teams, er du ikke medlem men interessert, så møt opp, eventuelt send en melding til oss, og du får teamslenke så du kan delta online.

Vennligst møt presis, da ytterdøren er stengt. Vi henter oppmøtte litt før 19.00. Skulle du komme for sent, ring eller SMS til 95780492.

Forslag til dagsorden:

1. Valg av møteleder.

2. Årsmelding.

3. Regnskap.

4. Fastsettelse av årskontingent.

5. Budsjettforslag.

6. Innkomne forslag (ingen forslag er registrert innen fristen).

7. Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

8. Valg av revisor.

9. Valg av valgkomité på tre medlemmer.

Pause med enkel bevertning

Etter årsmøtet blir det en samtale mellom tidligere anleggsgartnermester Knut Thorvaldsen og arborist Erik Solfjeld. Temaet er trepleie-fagets utvikling.

Her vil vi trolig få høre om plombering og bardunering av trær, samt utfresing av død ved og gjenstøping med betong, i den tanke at dette var bra for å få trærne til å leve lengst mulig. I de siste 50 årene har disse metodene ikke vært i bruk, fordi ny kunnskap kom på banen. Knut Thorvaldsen har vært i fremste linje med å følge faget, og vil garantert ha mange interessante betraktninger.

Ønsker du å bli med, så bare kom.

Sarpsborg fjerner sine flotte trerekker

Sarpsborg har mange fine gamle trær i rekke i midtrabettene. Nå mener kommunen at de «råtner fra toppen» og er en sikkerhetsrisiko, og har begynt å systematisk sage dem ned. Treets venner har bedt dem stoppe kuttingen og oversende den trefaglige dokumentasjon som ligger til grunn, men så langt har de bare fortsatt. (Bilde Janet Eliassen, Treets Venner)

En rask inspeksjon fra vår side kan ikke påvise noe vesentlig råteproblem, og snittflatene i stammer og grener fremstår som sunne. Det høres merkelig at trærne må tas ned pga «råte i toppen», hvordan er dette fastlagt? Det må vel i tilfelle føre til noen ekstra pinner i gaten og neppe vesentlig helserisiko? Disse trærne er jo sentrale i byens gatebilde, og gir stor estetisk, miljømessig og økologisk verdi.

Takk til Päivi Hilska både for å ha gjort oss oppmerksomme på saken og for denne artige tegningen.