Høring: Representantforslag om en ny arealpolitikk for å stanse nedbygging av norsk natur

MDG har fremmet et «dokument 8-forslag» på Stortinget på bakgrunn av det store naturtapet vi ser rundt oss, bla. som følge av at Statsforvalteren har fått instruks om å i større grad la lokale myndigheter få lov til å gi dispensasjoner til tiltak som ødelegger verdifull natur. Dette har vært så vellykket at Riksrevisjonen slår alarm.
Forslaget er nå ute på høring og det kan være lurt om vi som bryr oss om naturen sier klart fra. Man har noen formuleringer om viktigheten at ivaretagelse av naturen ikke overlates til lokale krefter! Det er jo dette vi nå ser resultatet av. Trykk på ► over for å lese mer.

Forslagsstillerne tar med dette forslaget initiativ til en omfattende reform av norsk natur- og arealpolitikk. Forslagsstillerne mener tap av natur må erkjennes som en like stor utfordring for velferd og fred som global oppvarming. Bevaring og restaurering av natur må bli en like selvfølgelig forutsetning for økonomi og sam- funnsutvikling som utslippskutt er blitt de senere årene. Verktøyene for å stanse naturtapet er de samme som er selvsagte innen økonomi og velferd: mål, lovverk, fast rapportering og budsjettering som sikrer en ansvarlig og forutsigbar politikk.Arealpolitikken må styres og utformes lokalt, men staten må ta større ansvar for å beskytte naturen som helhet ved å sette klare rammer for kommunene, ved å sikre nok ressurser til en demokratisk og faglig forankret lokal forvaltning og ved at statsforvalteren setter ned fo- ten når lover og nasjonale føringer ikke følges. De siste årene har staten imidlertid trukket seg tilbake og bedt statsforvalteren ta mindre ansvar for å beskytte naturen gjennom innsigelser. Det bekymrer forslagsstillerne.

Du kan lese det 4 siders forslaget her, og lese mer om det og høringen her.

Googles anlegg på Gromstul ved Skien. NRKs oppslag om naturtap ser du her.


Les Treets Venners høringsinnspill her.