Protest mot felling av gammel trerekke i Bergen

Debattinnlegg i Bergensavisen fra Treets Venner mot felling av gamle fine trær langs Fjøsangerveien i Bergen.

Solheim gravplass er et flott gammelt anlegg fra i alle fall 1917. Det omrammes av store trær, mot den trafikkerte Fjøsangerveien og et industriområde som ikke akkurat er preget av sjarmerende grøntinnslag. I dette ellers litt traurige området vil gravplassforvalterne nå felle en rekke med elve store, fotte trær fordi de skal rehabilitere muren langs veien, og vegvesenet vil ikke ha nye trær på «sitt» fortau. Les mer

Kommunen har en forbilledlig plan for å ta vare på store, gamle trær. Et slikt vern burde også gjelde for privat grunn.

Debattinnlegg i Bergensavisen 25.10.23

Av Ola Myklebost, på vegne av Treets venner Publisert: 25.10.23 13:13

Kommunen har en forbilledlig plan for å ta vare på store, gamle trær. Et slikt vern bur- de også gjelde for privat grunn.

Solheim gravplass er et flott gammelt anlegg fra i alle fall 1917. Det omrammes av store trær, mot den trafikkerte Fjøsangerveien og et industriom- råde som ikke akkurat er preget av sjarmerende grøntinnslag. I dette ellers litt traurige området vil gravplassforvalterne nå felle en rekke med elve store, fotte trær fordi de skal rehabilitere muren langs veien, og vegvesenet vil ikke ha nye trær på «sitt» fortau.

Det blir trangere og ikke minst kan det bli blader på fortauet slik at det kan bli glatt! Diskusjonen er tatt opp i en artikkel i Bergensavisen den 21.
september på en meget prisverdig måte, og saken må følges nøye. Heldigvis har Bergen en gjennomtenkt politikk for ivaretagelse av store, gamle trær, og både byantikvaren og Bymiljøetaten går imot felling og for reetablering av den opprinnelige trerekken.

Solheim Kirkegård fotografert i 1955. Elleve av trærne har fått stå, med mindre Statens Vegvesen får det som de vil.

Det har vært mange eksempler der utbygge- re tar ned store flotte trær, til og med gamle alléer, noen ganger kun for å få behagelig midlertidig armslag til et prosjekt på tomten ved siden av. I denne saken argumenteres det fra kirkegårdsforvalterne med at alle trærne må tas ned for at muren mot kirke- gården kan rehabiliteres, og deretter må det plantes nye dusinvaretrær.

Det er selvsagt ikke nødvendig, men frem- står som lettvint for murerne – og billig for oppdragsgiver. Men man kan selvsagt mure passende runde nisjer rundt trærne og sør- ge for at ikke asfalten dekker rotsonen, ogdermed ta vare på de flotte trærne som nå står der.

Når et tre blir hugget ulovlig er erstatningen ikke basert på treets reelle verdi, verken estetisk eller økologisk, men på prisen for å sette opp igjen et masseprodusert puslete tre kjøpt på et plantesenter. Dermed blir det lønnsomt å sage ned trær som står i veien og betale det som bare er lommerusk for utbyggerne eller naboer som får økt husverdi med sol og utsikt etc.

Spesielt i tettbebygde strøk er store gamle trær en «utrydningstruet art». Intensiv hugst fjerner også de gamle trærne og planter nye, homogene skoger med minimal biodiversitet.

Vi i Treets Venner ønsker å beskytte store trær for deres betydning for biomangfold, økologi, bomiljø og helse, og sikre i større grad deres mulighet til å bestå for også kommende generasjoner. Disse gamle kjempene har klart seg godt gjennom skiftende klima og miljø, og er en viktig genetisk ressurs når klimaet nå endres drastisk.

Store trær demper også mange av klimaendringenes eaekter, slik som styrtregn eller sterk varme.

Bergen har en modig og dyktig byantikvar, Johanne Gillow, som tar helhetlig miljøfaglige perspektiver når hunvurderer hva som er verdt å verne av byens Lotte trær. Kommunen har forstått store gamle trærs betydning forestetikk, by- og naturmiljø, men også trivsel og mental helse. De har en forbilledlig forvaltningsplan for byens(kommunale) trær.

Vi antar at også Bymiljøetaten vil passe på at forvaltningsplanen etterleves også i denne sak, til beste for alle bergensere. Ellers blir det først våre tippoldebarn som kan glede seg over store trær langs Fjøsangerveien.

Men vernet må utvides! Alle trær, også på privat grunn, må ha et automatisk vern som innebefatter at en be- grunnet søknad må innvilges. Det må tas hensyn til verdi for fellesskapet, biologisk mangfold, økologi og estetikk før felling kan tillates. Gjerne også med krav om planting av nye trær, slik det er mange andre steder i verden.

Ved nybygg må eksisterende trær ivaretas. De skaper uvurderlige miljøkvaliteter for bomiljøet.