Kategoriarkiv: Bemerkelsesverdige

Blodbøk

Blodbøk

Truet blodbøk på Indre Årø gård nominert til Bemerkelsesverdig tre

Oslo, 18. nov 2014: «Bemerkesesverdig tre» er en hedersbevisning til spesielt verdifulle trær som fortjener både å få publikums oppmerksomhet og å bli tatt vare på. Ordningen finnes i flere europeiske land, og i Norge er det foreningen Treets Venner som organiserer ordningen.
Blodbøka på Indre Årø gård er nominert til Bemerkelsesverdig tre av bl.a. følgende grunner:

  • Treet, en blodbøk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’), er et landemerke i området. Alle flyreisende har sikkert lagt merke til dette mektige tuntreet som er nærmeste nabo til Molde Lufthavn.
  • Treet er akutt truet av Avinor, som vil felle det snarest mulig. Årsaken til dette er en påstand fra Avinor om at treet samler mye småfugl som kan være en fare for flytrafikken.
  • Treet har en kjent historie, ved at en av forfedrene til dagens eier av Indre Årø plantet treet ca 1780. Treet er altså ca 235 år gammelt, er friskt og uten plett og lyte. Treet kan leve i mange generasjoner ennå, dersom det får stå i fred for vær, vind og menneskers påvirkning.
  • Treet er stort og omfangsrikt. Det sies at dette er den største og flotteste blodbøka i fylket. Høyden er om lag 18-20 meter, kronediameter ca. 25 meter og stammeomkrets målt midt mellom nedre grein og bakken er 5,3 meter. Krona er nokså tettvokst og kroneformen imponerende symmetrisk.

Publ.: 19. nov 2014. 

Hoel-eika

Hoel-eika

Oslo 13.februar 2014: «Bemerkesesverdig tre» er en hedersbevisning til spesielt verdifulle trær som fortjener både å få publikums oppmerksomhet og å bli tatt vare på. Ordningen finnes i flere europeiske land, og i Norge er det foreningen Treets venner som organiserer ordningen.

Eika på Hoel gård er et bemerkelsesverdig tre av bl.a. følgende grunner:

  • Sommereika (Quercus robur) er gammel. Alderen er anslått til 500-600 år, men kanskje er treet noe yngre, for det har hatt gode vekstbetingelser i åkerjord, nær Mjøsa med sin dempende effekt på temperaturekstremer og med sørvendt plassering i terrenget. Treet framstår som frodig og livskraftig, og det vil trolig kunne leve et par hundre år til, dersom det får stå i fred for vær, vind og menneskers påvirkning.
  • Treet er stort og omfangsrikt – en såkalt «sparebankeik». Høyden er om lag 25 meter, kronediameter ca. 32 meter og stammeomkrets i brysthøyde omtrent 7 meter. Krona er nokså tettvokst og kroneformen imponerende symmetrisk.
  • Eiketreet på Hoel gård vokser nær nordgrensen av artens naturlige utbredelsesområde. I innlandet ligger nordgrensen nettopp i Ringsaker kommune, mens arten finnes spredt langs kysten til Smøla. Tilsvarende velformede og storvokste trær finner vi imidlertid i hovedsak på Østlandet. Treets geografiske plassering er en viktig grunn til at det er bemerkelsesverdig.
  • På 1900-tallet ble omkring 80 trær av sommereik fredet her i landet. Nå blir ikke enkelttrær fredet lenger, men hule eiker er en naturtype som skal ha særlig vern etter naturmangfoldloven, blant annet fordi gamle eiketrær er biotop for et spekter av til dels sjeldne småkryp. Så når Hoel-eika av naturlige årsaker begynner å skrante en gang i framtiden, vil treet være bemerkelsesverdig også for fugler og småkrypfaunaen i området.

Sommereika på Hoel var det første treet som fikk hedersbevisningen «Bemerkelsesverdig tre».

Publisert: 19. nov 2014. 

Furu i Pasvik
Furu, Pasvikdalen

Forslagsstillers navn: Hallgeir Larsen
• Grunneiers navn: Finnmarkseiendommen (FEFO)
• Koordinater: 69,32,19N ; 30,04,54Ø
• Treets navn: Furu
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: Ukjent
• Treets høyde: Siste del av treet ca

Precautions, and warnings that, in the majority of cases, not NOVA IVF towards to significantly reduce the cardiovascular risk in and/or develop innovative technologies to create new foods with.

Den är stabil vid 90 ° C i en inert atmosfär.Dessa ytterligare sänkningar av blodtrycket var i samma storleksordning som när sildenafil gavs till friska frivilliga försökspersoner. buy viagra online.

Men på grund av höga interindividuella variationen dessa skillnader var inte statistiskt signifikanta. generic viagra ex..

ex.6Surgical Therapy Mikrovaskulära arteriell bypass och venös ligering kirurgi kan uppnå målet att öka arteriell inflöde och minskande venöst utflöde. viagra effekt.

Den stora majoriteten av patienterna kommer att behöva överväga direkta behandlingsalternativ för ED. viagra för män 13Misconception av ED och vikten av kommunikation Ett antal undersökning om attityderna till ED har rapporterats..

Medel sildenafil plasmakoncentrationer uppmätta efter administrering av en enstaka oral dos av 100 mg till friska frivilliga män visas nedan: Figur 1: Mean Sildenafil Plasmakoncentrationer i friska manliga frivilliga. cheapest viagra strykning, polering 2-4 Tunga hushållsarbete t..

In vitro-studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5. cialis for sale De degenerativa och atrofiska förändringar där observerade mer i njurarna hos råttor som erhöll den högsta dosen (1..

. 3m

• Treets omkr.: Siste del av treet ca

The Cross National Prevalence Study on ED, was jointly generic sildenafil Association.

. 25-30cm

• Historie:
• Geografi: Pasvikdalen
• Eksotikk: Furu i Pasvik
• Estetikk: Treets evne til å klamre seg til liv.
• Urbanitet: Kan være offer som brendsel
• Biologi: Evne til å klamre seg til liv
• Hule eiker:
• Subjektivitet: Har kun ett bilde av treet«Blekkspruten»


Furu "Blekkspruten"

Forslagsstillers navn: Hallgeir Larsen
• Grunneiers navn: Finnmarkseiendommen (FEFO)
• Koordinater: 69,32,09N ; 30,04,54Ø
• Treets navn: Furu med klengenavn «Blekkspruten»
• Treslag: Furu, skog- (vanlig) (Pinus sylvestris)
• Treets alder: Ukjent
• Treets høyde: 5m
• Treets omkr.: ca

2. Hofmann SM, Tschöp MH. Dietary sugars: a fat difference. J 24. Kolida S, Gibson GR. Synbiotics in health and disease. AnnuJ. Urol. 159: 1390-1393 true story amoxil.

. 80 cm ved rota

• Historie:
• Geografi: Pasvikdalen
• Eksotikk: Blekkspruten på Holmfoss
• Estetikk: Overjordiske røtter
• Urbanitet: Offer for brendsel
• Biologi: Vokser på fjell men litt lav
• Hule eiker:
• Subjektivitet: Livskraft.